Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. Ust. z  2001 r. Nr 79 poz. 855) i Ustawy z dnia 24 kwietna2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu  posiada osobowość prawną.

 § 2.

 Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Szczecin. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 § 4.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o    takim samym lub podobnym charakterze działania.
2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w § 4 pkt.  1  bądź wystąpieniu z  nich decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w  Zebraniu.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki.

 § 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

 § 7.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 § 8.

Czas trwania Stowarzyszenia  jest nieoznaczony.

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby ich realizacji.


 § 9.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja środowiska pilotów  i przewodników wycieczek w województwie    zachodniopomorskim.
2. Troska o poprawę warunków pracy pilotów i przewodników obsługujących imprezy turystyczne.
3. Działanie na rzecz podniesienia rangi pilota i przewodnika.
4. Podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności merytorycznych i językowych.
5. Poprawa jakości i kultury imprez turystycznych i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w turystyce.
6. Popularyzacja problematyki pilotażu i przewodnictwa w społeczeństwie.
7.Reprezentowanie interesów Pilotów wycieczek i przewodników wobec administracji rządowej i samorządowej oraz branży turystycznej.
8. Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą.
9. Współdziałanie z informacją turystyczną.
10. Organizacja życia koleżeńskiego.

11. Działanie na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa  kulturalnego, historycznego  i  przyrodniczego i edukacji regionalnej.
12. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy w dziedzinie turystyki i rekreacji.

13. Certyfikacja pilotów , przewodników i innych pracowników turystyki.


§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie kursów szkoleniowych i dokształceniowych dla pilotów i przewodników wycieczek.
2. Organizowanie kursów szkoleniowych dla instruktorów wczasów, obozów młodzieżowych, obozów i wczasów o różnym profilu ( językowym, sportowym, krajoznawczym i kulturoznawczym).
3. Prowadzenie działalności mającej na celu uzyskiwanie optymalnych warunków pracy oraz świadczonych usług dla członków Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności krajoznawczej, propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz edukacji turystycznej w szczególności dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej, doradczo-informacyjnej w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
6. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów, książek oraz własnego czasopisma.
7. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
8. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywających się pod patronatem lub organizowanych przez Stowarzyszenie.
9. Współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami i stowarzyszeniami zainteresowanymi działalnością statutową Stowarzyszenia.
10. Organizowanie wystaw, kursów, sympozjów, odczytów oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.
11. Współdziałanie w organizacji aktywności turystycznej , rekreacyjnej i rehabilitacyjnej.
12. Pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych i wspierających.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.


 § 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która wykonuje (lub wykonywała) funkcję pilota wycieczek albo przewodnika.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, akceptująca jego cele statutowe, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową..

§ 13.

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
2. W przypadku negatywnej decyzji osoba składająca deklarację ma prawo odwołania się w terminie 14 dni do najbliższego Walne Zebrania.

 

§ 14.

1.Członek zwyczajny ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
b) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
c) Zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
d) Korzystania z majątku Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
c) Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.


 § 15.

1. Członek wspierający ma prawo do:
a) Głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,
b) Zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
2. Członek wspierający ma obowiązek:
a) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
c) Materialnego wspierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowanej wysokości.


§ 16.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy - nie będący członkiem zwyczajnym - nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.


 § 17.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  
1.Dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2.Śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy, lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd  powiadamiając zainteresowanego na piśmie.

W terminie 14 dni  od otrzymania decyzji zainteresowana osoba  ma prawo odwołania się pisemnie  od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania.   

 

 

                                                                                                                        Rozdział IV

Organy stowarzyszenia

 

§18.

Władzami Stowarzyszenia są:             
1.Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia.  
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.             

§ 19.

1.Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym  zwykłą ilością głosów obecnych.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia  mogą te sama funkcje pełnić  bez przerwy   nie dłużej  niż trzy kadencje.

§20

W przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz  jest uzupełniany  w drodze kooptacji przez organ , który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu osobowego danego organu.

Walne Zebranie Członków

§21.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne  lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zebranie  zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca.
3.Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje w/g przygotowanego  przez zarząd  regulaminu i porządku  obrad.
4.Obradami kieruje Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący i sekretarz.  
5.Prezydium Walnego Zebrania jest wybierane w głosowaniu jawnym, zwykłąwiększością głosów z pośród uprawnionych do głosowania .
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd, a także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
7. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne  Zebranie w terminie w terminie   30 dni od podjęcia uchwały lub otrzymania  wniosku.
8. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w wymaganym terminie, Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w terminie 30 dni od daty powiadomienia o nie zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd.
9. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia pisemnie lub w innej dostępnej formie przekazu co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22.

Prawidłowo zwołane Zebranie Członków jest władne podejmować prawomocne uchwały bez względu na ilość przybyłych członków. Zapadają one zwykłą większością głosów.

§23.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
b) Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
c) Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia,
d) Ustalanie długofalowych programów działania Stowarzyszenia,
e) Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok kalendarzowy na podstawie sprawozdań,
f) Ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
h) Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu dotyczących skreśleń ze Stowarzyszenia.
i) Nadawanie członkostwa honorowego.

§ 24.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§25.

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 6 członków, w tym przewodniczący zarządu.
4. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zarządu Stowarzyszenia jest przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego członek  Zarządu.
5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku.
7. Uchwały Zarządu zapadają ilością co najmniej 3 głosów zarządu przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków na skutek nieudzielania mu absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 26.

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
d) Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
e) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
f) Podejmowanie decyzji finansowych w ramach zwykłego zarządu Stowarzyszenia.
g) Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
h) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania z listy członków.
i) Składania sprawozdań statutowego i finansowego  działalności na Walnym Zebraniu Członków
j) Opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie.
k) Określanie zadań bieżących Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 4 członków, w tym z przewodniczącego.

§ 28.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku.
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
c) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.
d) Zwołanie Walnego Zebrania członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie określonym Statutem.
e) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
f) Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Komisji. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 § 29.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 § 30.

Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zebranie Członków przez nie udzielenie jej absolutorium.

 

Rozdział V.

Majątek i fundusze

§ 31.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.

§ 32.

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) Składki członkowskie.
b) Darowizny, zapisy i spadki.
c) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia).
d) Dotacje.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określanych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.Regulamin godpodarki finansowej i polityki rachunkowości ustala zarząd.

 

§ 33.

Dla ważności oświadczenia woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym przewodniczącego.


Rozdział VI.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka sąd.
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie, jego Zarząd lub osoba wyznaczona przez sąd. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenia likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

§ 35.

Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§ 36.

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.